Уведомление за инвестиционно намерение

Анона Трейд“ ЕООД, ЕИК 127502761

гр. Велики Преслав, п.к. 9850, ж.к. Индустриална зона, бул./ул. Втора № 2

Автоматизирано енергоефективно производство в „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци” в гр. Велики Преслав, Анона Трейд ЕООД“

В рамките на инвестиционното ни предложение се предвиждат инвестиции в ново производствено оборудване и площадков електрокар за автоматизиране на процесите по складиране, преработка и съхранение на пресни и преработени плодове и зеленчуци, което е основната ни търговска дейност. За постигане на по-добра интеграция и ефективност на всички производствени процеси се предвижда внедряване и на допълнителни софтуерни модули към съществуваща ERP система за управление на процеси, наличности и други.

С оглед повишаване на енергийната ефективност на производството и намаляване на въглеродния отпечатък се предвижда и изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление, която да покрие консумацията на съществуващите и нови машини за преработка, хладилни инсталации и други.

Основните процеси в предприятието ни са свързани с измиване, сортиране и обработка на пресни зеленчуци и плодове и последващото им замразяване и пакетиране във вид, готов за продажба по изискванията на клиента.

Инвестицията в ново производствено оборудване касае закупуването и внедряването на иновативна, напълно автоматизирана машина за цепене и изваждане костилките на плодове – сливи, които ще идват предимно от собствени насаждения. Предвиденият капацитет е приблизително 100 тона сурова продукция, с възможност за увеличаване до 130 тона, за един сезон. Тази машина ще бъде включена в съществуващ работен процес, който ще се автоматизира чрез включването на предхождащите и последващи компоненти и програмирането на процеса за максимална ефективност.

За осигуряване на бързина и ефективност на товаро-разтоварните и складови процеси ще се закупи електрокар с интегрирана система за дигитално разпознаване на QR кодове на индустриалните опаковки, които използваме в дейността си. Така ще се постигне по-добра проследимост на продукцията и осигуряване на по-високо ниво на сигурност на храните.

Допълнително ще се внедрят и модули на ERP системата, за да може новите автоматизирани и дигитализирани процеси да се интегрират в нея и да се гарантира проследимостта и контрола им.

Предвижда се и доставка и монтаж на покривна мрежова фотоволтаична система, състояща се от общо 740 панела с обща инсталирана мощност 399 600 W, включително носеща конструкция, инвертори, контролери и други компоненти, необходими за функционирането на системата. Разположението й ще бъде върху покрива на съществуващо производствено хале, собственост на „Анона трейд“ ЕООД.

В производствения процес по преработка на суровината чрез новозакупената машина ще се генерира известно количество отпадъчни води (до 100 м3 годишно) от процеса по измиване. Те са с характеристики на битови отпадъчни води и ще се заустват в канализацията. Предвид сезонния характер на производството – при наличие на пресни плодове – образуваните отпадъчни води са със сезонен характер – в края на лятото и началото на есента.

В близост до обекта на инвестиционното намерение няма елементи на Националната екологична мрежа, обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие, нито разработване и прилагане на схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се очаква емитиране на опасни или летливи вещества, които да представляват опасност за околната среда. Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха вследствие изпълнение на инвестиционното намерение.

При осъществяване на инвестиционното намерение и след това няма да се образуват, държат, съхраняват опасни химически вещества, тъй като такива не са необходими и не биха могли да имат съприкосновение с хранителните продукти, които произвеждаме.