“АНОНА ТРЕЙД“ ЕООД започва изпълнението на проект с наименование „Автоматизирано енергоефективно производство в „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци”

eupng bgpngrazvitie

 

 

 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа инвестира в селските райони

 

“АНОНА ТРЕЙД“ ЕООД започва изпълнението на проект с наименование „Автоматизирано енергоефективно производство в „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци” в гр. Велики Преслав, Анона Трейд ЕООД“ с регистрационен номер на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-4.015-0385-C01

Общата стойност на проекта е 1 225 019.33 лв., от които 892 122.16 лв. европейско съфинансиране.

 

Начало: 28.07.2023 г.

Край: 15.06.2025 г.

 

С настоящия проект предвиждаме изпълнение на взаимосвързан комплекс от инвестиции, насочен към подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на „Анона Трейд“ ЕООД. Това ще бъде постигнато чрез:

– Модернизиране и автоматизиране на съществуваща линия, включително доставка и монтаж на нова машина за цепене и вадене на костилки на сливи. Чрез тази инвестиция ще бъде възможно допълване, модернизиране и автоматизиране на съществуваща линия.

– Закупуване на електрокар с интегрирана система за измерване на теглото.

– Доставка и монтаж на мобилни устройства за четене на информация от етикети и доразработване на софтуер за свързване на преносимите устройства със съществуваща Интегрирана система за управление на производствени процеси (LV3+).

– Изграждане на фотоволтаична система – 399,6Kwp, съгласно инвестиционен проект.

 

Очакваните резултати са по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нов за предприятието продукт – замразени сини сливи, както и устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

Проектът с наименование „Автоматизирано енергоефективно производство в „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци” в гр. Велики Преслав, Анона Трейд ЕООД“ с регистрационен номер на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-4.015-0385-C01 се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Настоящата публикация е изготвена от „АНОНА ТРЕЙД“ ЕООД, която единствена носи отговорност за съдържанието и по никакъв начин не ангажира Европейската комисия и Държавен фонд „Земеделие“ с позицията си