УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

Анона Трейд“ ЕООД, ЕИК 127502761

гр. Велики Преслав, п.к. 9850, ж.к. Индустриална зона, бул./ул. Втора № 2

Автоматизирано енергоефективно производство в „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци” в гр. Велики Преслав, Анона Трейд ЕООД“

В рамките на инвестиционното ни предложение се предвиждат инвестиции в ново производствено оборудване и площадков електрокар за автоматизиране на процесите по складиране, преработка и съхранение на пресни и преработени плодове и зеленчуци, което е основната ни търговска дейност. За постигане на по-добра интеграция и ефективност на всички производствени процеси се предвижда внедряване и на допълнителни софтуерни модули към съществуваща ERP система за управление на процеси, наличности и други.

С оглед повишаване на енергийната ефективност на производството и намаляване на въглеродния отпечатък се предвижда и изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление, която да покрие консумацията на съществуващите и нови машини за преработка, хладилни инсталации и други.

Основните процеси в предприятието ни са свързани с измиване, сортиране и обработка на пресни зеленчуци и плодове и последващото им замразяване и пакетиране във вид, готов за продажба по изискванията на клиента.

Инвестицията в ново производствено оборудване касае закупуването и внедряването на иновативна, напълно автоматизирана машина за цепене и изваждане костилките на плодове – сливи, които ще идват предимно от собствени насаждения. Предвиденият капацитет е приблизително 100 тона сурова продукция, с възможност за увеличаване до 130 тона, за един сезон. Тази машина ще бъде включена в съществуващ работен процес, който ще се автоматизира чрез включването на предхождащите и последващи компоненти и програмирането на процеса за максимална ефективност.

За осигуряване на бързина и ефективност на товаро-разтоварните и складови процеси ще се закупи електрокар с интегрирана система за дигитално разпознаване на QR кодове на индустриалните опаковки, които използваме в дейността си. Така ще се постигне по-добра проследимост на продукцията и осигуряване на по-високо ниво на сигурност на храните.

Допълнително ще се внедрят и модули на ERP системата, за да може новите автоматизирани и дигитализирани процеси да се интегрират в нея и да се гарантира проследимостта и контрола им.

Предвижда се и доставка и монтаж на покривна мрежова фотоволтаична система, състояща се от общо 740 панела с обща инсталирана мощност 399 600 W, включително носеща конструкция, инвертори, контролери и други компоненти, необходими за функционирането на системата. Разположението й ще бъде върху покрива на съществуващо производствено хале, собственост на „Анона трейд“ ЕООД.

В производствения процес по преработка на суровината чрез новозакупената машина ще се генерира известно количество отпадъчни води (до 100 м3 годишно) от процеса по измиване. Те са с характеристики на битови отпадъчни води и ще се заустват в канализацията. Предвид сезонния характер на производството – при наличие на пресни плодове – образуваните отпадъчни води са със сезонен характер – в края на лятото и началото на есента.

В близост до обекта на инвестиционното намерение няма елементи на Националната екологична мрежа, обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие, нито разработване и прилагане на схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се очаква емитиране на опасни или летливи вещества, които да представляват опасност за околната среда. Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха вследствие изпълнение на инвестиционното намерение.

При осъществяване на инвестиционното намерение и след това няма да се образуват, държат, съхраняват опасни химически вещества, тъй като такива не са необходими и не биха могли да имат съприкосновение с хранителните продукти, които произвеждаме.

 

 

FOOD EXPO GREECE 2020 

FOOD EXPO is postponed for May – the new dates are 16, 17 and 18 May 2020.

You can find ANONA at Hall 1 Stand E10

Featuring 1,350 Greek and international exhibitors, 50,000 m2 of exhibition space and approximately 5,000 key international food traders, FOOD EXPO once again will consolidate its reputation as the leading Food & Beverage trade show in Southeast Europe and one of the most significant of its kind in the world! FOOD EXPO 2020 will become the meeting point for more than 75,000 professionals from the organized retail, wholesale as well as the foodservice sector.

Anuga 2019

Anona Trade participated in ANUGA 2019 IN COLOGNE.

Anuga, the world’s largest trade fair for food and beverages, breaks new grounds for the developments of the entire industry.

It is the most important industry meeting point as the figures of 2019 once again impressively demonstrate: With 7,590 exhibitors and about 170,000 visitors, Anuga Cologne is clearly the number one food fair!

We will not miss the opportunity to be part of the leading food fair in Cologne in year 2021. From 9th – 13th October 2021.

ОБЯВЛЕНИЕ

IMG-7bc0eec139ee4efa353162119996ac28-VВъв връзка с чл.14, ал.1 от сключен договор №27/04/2/0/00401 от 28.09.2016 г. и чл. 61, ал.2 от
Наредба №20 от 27.10.2015 г. уведомяваме, че фирма „Анона Трейд” ЕООД, гр. Велики Преслав, ул.
Втора №2 изпълнява проект по горецитирания договор за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработката/маркетинга на селскостопнски продукти” от
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.р съфинансирана от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони.

– Одобрен проект: 28/4/2/0/00401- „Технологично разширение на прадприятие за преработка
на плодове и зеленчуци” в гр. Велики Преслав, ул. Втора №2

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА:
Инвестиционно предложение на фирмата е с намерение за разширяване асортимента на
производствената програма и частично вътрешно преустройство на съществуващото предприятие за
замразени плодове и зеленчуци.  Целта е да се модернизират съществуващи складови и
манипулационни помещения, да се разшири хладилната площ на територията на предприятието и да
се закупят нови машини и съоръжения.
Модернизацията на наличните производствени помещения ще оптимизира технологичните процеси,
ще подобри качеството на съхранение на продуктите и ще създаде по-благоприятни условия на труд
за служителите като едновременно ще се постигне съответствие с европейските стандартите за
безопасно производство на хранителни продукти.
Основните цели на проекта:

 • Подобряване на конкурентоспособността на фирмата;
 • Увеличаване капацитета на производство с нови продукти;
 • Завоюване на нови пазари;
 • Повишаване на приходите от продажби.

Необходима инвестиция за реализация на поставените по-горе задачи е в размер на:  3 012 963,17 лв.
Размер на одобрената субсидия за безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 299 022,66 лв.
Срок за осъществяване на проекта:  септември 2019 година.

ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТА СА СЛЕДНИТЕ:

 • Високо качество  на произвежданата в предприятието продукция;
 • Модерно и отговарящо на  европейските стандарти и изисквания преработвателно предприятие;
 • Постигане на производство, гарантиращо конкурентноспособност отговаряща на динамично
  променящите се пазарни тенденции;
 • Увеличаване асортимента на продукцията и постигане на висока ефективност на
  производството;
 • Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка.
 • За целта се предвижда да се достави технологична линия за обработка на белени
  праскови/кайсии;
 • Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

Анона Трейд ЕООД
Гр. Велики Преслав

Anuga Food Fair 2015

Anona Trade will participate in ANUGA 2015 IN COLOGNE FROM 10-14 OCTOBER.

ANUGA is The world´s leading food fair for the retail trade and the food service and catering market

If you are interested in future cooperation welcome to our stand Hall 2.1 A31-A39 or send an e-mail to schedule date and place of meeting convenient for you.

SIAL, Paris 2014

SIAL Paris 2014 was in all the headlines!

„For us SIAL is one of the world’s largest and most important food and beverage expoes. That is why ANONA has not missed a participation during the last 10 years. We can certainly feel the increasing number of visitors! The positive results for the company are an undoubted evidance for the growing of its importance as an International Expo.“  –  Polina Nedelcheva, Development Manager at Anona Trade Ltd. summed up the fair

Its undeniable success was amply demonstrated by the record attendance and very high satisfaction levels, not to mention the ever-growing media coverage. Discover the event in video.
 
https://www.youtube.com/watch?v=tiaQ-r9Tn10

 

Anuga Food Fair 2013

Anuga is one of the world’s largest and most important food and beverage fair.
„For our company Anuga is an effective trade show that gives us an opportynity to make business meetings with our present clients from distant countries around the world as well as to find new markets and target groups. Excellent platform – excellent results“. With these words Viliana Ilieva, Sales manager at ANONA summed up the fair.
From 5 to 9 of October, 2013, the 32nd Anuga ensured a lot of activities  for the 6,777  international exhibitors. The approximately 155,000 buyers from 187 countries had a high level decision-making authority and obtain in-depth information about the food industry.
Anuga-2013

 

Gulfood Manufacturing 2012

19 – 22 February, 2012 – leading companies from around the world, who cultivate, extract, process or supply raw materials and ingredients used in the manufacturing of finished food products were presented in Middle East .

Gulfood is professionally managed and hosted by the Dubai World Trade Centre (DWTC), which provides more than three decades of experience in delivering world-class events in theMiddle East, featuring local, regional and international exhibitors with unmatched expertise and in-depth market knowledge. 

Representatives from more than 3,800 companies participated in 110 international pavilions.

 Gulfood

Tuttofood Milano 2011

A business meeting platform and a professional event that gave us the opportunity not only to meet each other with all of its participants for possible future cooperation but also to present new ideas, products and brands.

We as a company and exhibitor on Tuttofood managed to gather new contacts with some of which we established long term business relations and met our partners and customers. As a result we developed our quality system in accordance with the requirements we discussed with international companies so we can offer products with even higher quality. We increased our sells not only on the European market but also on the Global market.

Sial Paris International Food Exhibition

Created in 1964 in Paris, SIAL is the world benchmark for players in the food, retail and food service industries. It is a global showcase that brings the key producers and buyers together with a focus on the world’s major challenges. It reveals the trends and innovations that shape the food industry of tomorrow. Acting as a global business hub, it provides excellent ROI, top quality buyers and a unique real life “market test” opportunity.

FIGURES

 • 5,890 exhibitors from 100 countries – 84% international
 • 150,258 visitor entries from 200 countries  63 % international
 • 19 exhibition sectors
 • 1,500 journalists 
 • Over 100 official delegations for exceptional political and media exposure
 • 90% of visitors satisfied with their visit