“АНОНА ТРЕЙД“ ЕООД започва изпълнението на проект с наименование „Автоматизирано енергоефективно производство в „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци”

eupng bgpngrazvitie

 

 

 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа инвестира в селските райони

 

“АНОНА ТРЕЙД“ ЕООД започва изпълнението на проект с наименование „Автоматизирано енергоефективно производство в „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци” в гр. Велики Преслав, Анона Трейд ЕООД“ с регистрационен номер на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-4.015-0385-C01

Общата стойност на проекта е 1 225 019.33 лв., от които 892 122.16 лв. европейско съфинансиране.

 

Начало: 28.07.2023 г.

Край: 15.06.2025 г.

 

С настоящия проект предвиждаме изпълнение на взаимосвързан комплекс от инвестиции, насочен към подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на „Анона Трейд“ ЕООД. Това ще бъде постигнато чрез:

– Модернизиране и автоматизиране на съществуваща линия, включително доставка и монтаж на нова машина за цепене и вадене на костилки на сливи. Чрез тази инвестиция ще бъде възможно допълване, модернизиране и автоматизиране на съществуваща линия.

– Закупуване на електрокар с интегрирана система за измерване на теглото.

– Доставка и монтаж на мобилни устройства за четене на информация от етикети и доразработване на софтуер за свързване на преносимите устройства със съществуваща Интегрирана система за управление на производствени процеси (LV3+).

– Изграждане на фотоволтаична система – 399,6Kwp, съгласно инвестиционен проект.

 

Очакваните резултати са по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нов за предприятието продукт – замразени сини сливи, както и устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

Проектът с наименование „Автоматизирано енергоефективно производство в „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци” в гр. Велики Преслав, Анона Трейд ЕООД“ с регистрационен номер на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-4.015-0385-C01 се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Настоящата публикация е изготвена от „АНОНА ТРЕЙД“ ЕООД, която единствена носи отговорност за съдържанието и по никакъв начин не ангажира Европейската комисия и Държавен фонд „Земеделие“ с позицията си

Уведомление за инвестиционно намерение

Анона Трейд“ ЕООД, ЕИК 127502761

гр. Велики Преслав, п.к. 9850, ж.к. Индустриална зона, бул./ул. Втора № 2

„Интегрирана роботизирана линия за преработка и опаковане на кореноплодни“

В рамките на инвестиционното ни предложение се предвиждат инвестиции в ново производствено оборудване за автоматизиране на процесите по складиране, преработка и съхранение на пресни и преработени плодове и зеленчуци, което е основната ни търговска дейност. За постигане на по-добра интеграция и ефективност на всички производствени процеси се предвижда внедряване и на допълнителни софтуерни модули към съществуваща LV3+ система за управление на процеси, наличности и други.

Основните процеси в предприятието ни са свързани с измиване, сортиране и обработка на пресни зеленчуци и плодове и последващото им замразяване и пакетиране във вид, готов за продажба по изискванията на клиента.

Инвестицията в ново производствено оборудване касае закупуването и внедряването на иновативна, напълно автоматизирана машина за белене на кореноплодни – картофи и моркови – от собствената ни производствена база.

Предвиденият капацитет е приблизително 307 тона сурова продукция, за един сезон, като не се предвижда увеличаване на капацитета. Тази машина ще бъде включена в съществуващ работен процес, който ще се автоматизира чрез включването на предхождащите и последващи компоненти и програмирането на процеса за максимална ефективност.

Допълнителни инвестиции се предвиждат за облекчаване и ускоряване на процесите по разтоварване на продукцията вътре в халето чрез електрически палетообръщач, а пакетажната дейност ще се ускори чрез нова машина за залепване на кашони и ролков транспортьор с везна до 50 кг.

За осигуряване на бързина и ефективност на товаро-разтоварните и складови процеси ще се закупи и внедри Робот за опаковане на палети със стреч фолио и Eлектрически високоповдигач без платформа, т. нар. стакер.

Така ще се постигне по-добра проследимост на продукцията и осигуряване на по-високо ниво на сигурност на храните.

Общият капацитет на предприятието „Анона трейд“, гр. Велики Преслав, за производство на хранителни продукти, предназначени за човешка консумация, ще бъде до 1 750 тона годишно, след реализация на инвестиционното намерение

В производствения процес по преработка на суровината чрез новозакупената машина ще се генерира известно количество отпадъчни води (до 100 м3 годишно) от процеса по измиване. Те са с характеристики на битови отпадъчни води и ще се заустват в канализацията. Предвид сезонния характер на производството – при наличие на пресни зеленчуци – образуваните отпадъчни води са със сезонен характер – в началото на есента до ранна зима.

В близост до обекта на инвестиционното намерение няма елементи на Националната екологична мрежа, обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие, нито разработване и прилагане на схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се очаква емитиране на опасни или летливи вещества, които да представляват опасност за околната среда. Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха вследствие изпълнение на инвестиционното намерение.

При осъществяване на инвестиционното намерение и след това няма да се образуват, държат, съхраняват опасни химически вещества, тъй като такива не са необходими и не биха могли да имат съприкосновение с хранителните продукти, които произвеждаме.

 

Уведомление за инвестиционно намерение

Анона Трейд“ ЕООД, ЕИК 127502761

гр. Велики Преслав, п.к. 9850, ж.к. Индустриална зона, бул./ул. Втора № 2

Автоматизирано енергоефективно производство в „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци” в гр. Велики Преслав, Анона Трейд ЕООД“

В рамките на инвестиционното ни предложение се предвиждат инвестиции в ново производствено оборудване и площадков електрокар за автоматизиране на процесите по складиране, преработка и съхранение на пресни и преработени плодове и зеленчуци, което е основната ни търговска дейност. За постигане на по-добра интеграция и ефективност на всички производствени процеси се предвижда внедряване и на допълнителни софтуерни модули към съществуваща ERP система за управление на процеси, наличности и други.

С оглед повишаване на енергийната ефективност на производството и намаляване на въглеродния отпечатък се предвижда и изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление, която да покрие консумацията на съществуващите и нови машини за преработка, хладилни инсталации и други.

Основните процеси в предприятието ни са свързани с измиване, сортиране и обработка на пресни зеленчуци и плодове и последващото им замразяване и пакетиране във вид, готов за продажба по изискванията на клиента.

Инвестицията в ново производствено оборудване касае закупуването и внедряването на иновативна, напълно автоматизирана машина за цепене и изваждане костилките на плодове – сливи, които ще идват предимно от собствени насаждения. Предвиденият капацитет е приблизително 100 тона сурова продукция, с възможност за увеличаване до 130 тона, за един сезон. Тази машина ще бъде включена в съществуващ работен процес, който ще се автоматизира чрез включването на предхождащите и последващи компоненти и програмирането на процеса за максимална ефективност.

За осигуряване на бързина и ефективност на товаро-разтоварните и складови процеси ще се закупи електрокар с интегрирана система за дигитално разпознаване на QR кодове на индустриалните опаковки, които използваме в дейността си. Така ще се постигне по-добра проследимост на продукцията и осигуряване на по-високо ниво на сигурност на храните.

Допълнително ще се внедрят и модули на ERP системата, за да може новите автоматизирани и дигитализирани процеси да се интегрират в нея и да се гарантира проследимостта и контрола им.

Предвижда се и доставка и монтаж на покривна мрежова фотоволтаична система, състояща се от общо 740 панела с обща инсталирана мощност 399 600 W, включително носеща конструкция, инвертори, контролери и други компоненти, необходими за функционирането на системата. Разположението й ще бъде върху покрива на съществуващо производствено хале, собственост на „Анона трейд“ ЕООД.

В производствения процес по преработка на суровината чрез новозакупената машина ще се генерира известно количество отпадъчни води (до 100 м3 годишно) от процеса по измиване. Те са с характеристики на битови отпадъчни води и ще се заустват в канализацията. Предвид сезонния характер на производството – при наличие на пресни плодове – образуваните отпадъчни води са със сезонен характер – в края на лятото и началото на есента.

В близост до обекта на инвестиционното намерение няма елементи на Националната екологична мрежа, обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие, нито разработване и прилагане на схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се очаква емитиране на опасни или летливи вещества, които да представляват опасност за околната среда. Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха вследствие изпълнение на инвестиционното намерение.

При осъществяване на инвестиционното намерение и след това няма да се образуват, държат, съхраняват опасни химически вещества, тъй като такива не са необходими и не биха могли да имат съприкосновение с хранителните продукти, които произвеждаме.

 

 

ANUGA 2020

Anona Trade participated in ANUGA 2020 IN COLOGNE.

Anuga, the world’s largest trade fair for food and beverages, breaks new grounds for the developments of the entire industry.

It is the most important industry meeting point as the figures of 2020 once again impressively demonstrate: With 7,590 exhibitors and about 170,000 visitors, Anuga Cologne is clearly the number one food fair!

We will not miss the opportunity to be part of the leading food fair in Cologne in year 2022. From 9th – 13th October 2022.

FOOD EXPO GREECE 2020 

FOOD EXPO is postponed for May – the new dates are 16, 17 and 18 May 2020.

You can find ANONA at Hall 1 Stand E10

Featuring 1,350 Greek and international exhibitors, 50,000 m2 of exhibition space and approximately 5,000 key international food traders, FOOD EXPO once again will consolidate its reputation as the leading Food & Beverage trade show in Southeast Europe and one of the most significant of its kind in the world! FOOD EXPO 2020 will become the meeting point for more than 75,000 professionals from the organized retail, wholesale as well as the foodservice sector.

ANUGA 2019

Anona Trade participated in ANUGA 2019 IN COLOGNE.

Anuga, the world’s largest trade fair for food and beverages, breaks new grounds for the developments of the entire industry.

It is the most important industry meeting point as the figures of 2019 once again impressively demonstrate: With 7,590 exhibitors and about 170,000 visitors, Anuga Cologne is clearly the number one food fair!

We will not miss the opportunity to be part of the leading food fair in Cologne in year 2021. From 9th – 13th October 2021.

ОБЯВЛЕНИЕ

IMG-7bc0eec139ee4efa353162119996ac28-VВъв връзка с чл.14, ал.1 от сключен договор №27/04/2/0/00401 от 28.09.2016 г. и чл. 61, ал.2 от
Наредба №20 от 27.10.2015 г. уведомяваме, че фирма „Анона Трейд” ЕООД, гр. Велики Преслав, ул.
Втора №2 изпълнява проект по горецитирания договор за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработката/маркетинга на селскостопнски продукти” от
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.р съфинансирана от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони.

– Одобрен проект: 28/4/2/0/00401- „Технологично разширение на прадприятие за преработка
на плодове и зеленчуци” в гр. Велики Преслав, ул. Втора №2

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА:
Инвестиционно предложение на фирмата е с намерение за разширяване асортимента на
производствената програма и частично вътрешно преустройство на съществуващото предприятие за
замразени плодове и зеленчуци.  Целта е да се модернизират съществуващи складови и
манипулационни помещения, да се разшири хладилната площ на територията на предприятието и да
се закупят нови машини и съоръжения.
Модернизацията на наличните производствени помещения ще оптимизира технологичните процеси,
ще подобри качеството на съхранение на продуктите и ще създаде по-благоприятни условия на труд
за служителите като едновременно ще се постигне съответствие с европейските стандартите за
безопасно производство на хранителни продукти.
Основните цели на проекта:

 • Подобряване на конкурентоспособността на фирмата;
 • Увеличаване капацитета на производство с нови продукти;
 • Завоюване на нови пазари;
 • Повишаване на приходите от продажби.

Необходима инвестиция за реализация на поставените по-горе задачи е в размер на:  3 012 963,17 лв.
Размер на одобрената субсидия за безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 299 022,66 лв.
Срок за осъществяване на проекта:  септември 2019 година.

ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТА СА СЛЕДНИТЕ:

 • Високо качество  на произвежданата в предприятието продукция;
 • Модерно и отговарящо на  европейските стандарти и изисквания преработвателно предприятие;
 • Постигане на производство, гарантиращо конкурентноспособност отговаряща на динамично
  променящите се пазарни тенденции;
 • Увеличаване асортимента на продукцията и постигане на висока ефективност на
  производството;
 • Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка.
 • За целта се предвижда да се достави технологична линия за обработка на белени
  праскови/кайсии;
 • Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

Анона Трейд ЕООД
Гр. Велики Преслав

Anuga Food Fair 2015

Anona Trade will participate in ANUGA 2015 IN COLOGNE FROM 10-14 OCTOBER.

ANUGA is The world´s leading food fair for the retail trade and the food service and catering market

If you are interested in future cooperation welcome to our stand Hall 2.1 A31-A39 or send an e-mail to schedule date and place of meeting convenient for you.

SIAL, Paris 2014

SIAL Paris 2014 was in all the headlines!

„For us SIAL is one of the world’s largest and most important food and beverage expoes. That is why ANONA has not missed a participation during the last 10 years. We can certainly feel the increasing number of visitors! The positive results for the company are an undoubted evidance for the growing of its importance as an International Expo.“  –  Polina Nedelcheva, Development Manager at Anona Trade Ltd. summed up the fair

Its undeniable success was amply demonstrated by the record attendance and very high satisfaction levels, not to mention the ever-growing media coverage. Discover the event in video.
 
https://www.youtube.com/watch?v=tiaQ-r9Tn10

 

Anuga Food Fair 2013

Anuga is one of the world’s largest and most important food and beverage fair.
„For our company Anuga is an effective trade show that gives us an opportynity to make business meetings with our present clients from distant countries around the world as well as to find new markets and target groups. Excellent platform – excellent results“. With these words Viliana Ilieva, Sales manager at ANONA summed up the fair.
From 5 to 9 of October, 2013, the 32nd Anuga ensured a lot of activities  for the 6,777  international exhibitors. The approximately 155,000 buyers from 187 countries had a high level decision-making authority and obtain in-depth information about the food industry.
Anuga-2013