Уведомление за инвестиционно намерение

Анона Трейд“ ЕООД, ЕИК 127502761

гр. Велики Преслав, п.к. 9850, ж.к. Индустриална зона, бул./ул. Втора № 2

„Интегрирана роботизирана линия за преработка и опаковане на кореноплодни“

В рамките на инвестиционното ни предложение се предвиждат инвестиции в ново производствено оборудване за автоматизиране на процесите по складиране, преработка и съхранение на пресни и преработени плодове и зеленчуци, което е основната ни търговска дейност. За постигане на по-добра интеграция и ефективност на всички производствени процеси се предвижда внедряване и на допълнителни софтуерни модули към съществуваща LV3+ система за управление на процеси, наличности и други.

Основните процеси в предприятието ни са свързани с измиване, сортиране и обработка на пресни зеленчуци и плодове и последващото им замразяване и пакетиране във вид, готов за продажба по изискванията на клиента.

Инвестицията в ново производствено оборудване касае закупуването и внедряването на иновативна, напълно автоматизирана машина за белене на кореноплодни – картофи и моркови – от собствената ни производствена база.

Предвиденият капацитет е приблизително 307 тона сурова продукция, за един сезон, като не се предвижда увеличаване на капацитета. Тази машина ще бъде включена в съществуващ работен процес, който ще се автоматизира чрез включването на предхождащите и последващи компоненти и програмирането на процеса за максимална ефективност.

Допълнителни инвестиции се предвиждат за облекчаване и ускоряване на процесите по разтоварване на продукцията вътре в халето чрез електрически палетообръщач, а пакетажната дейност ще се ускори чрез нова машина за залепване на кашони и ролков транспортьор с везна до 50 кг.

За осигуряване на бързина и ефективност на товаро-разтоварните и складови процеси ще се закупи и внедри Робот за опаковане на палети със стреч фолио и Eлектрически високоповдигач без платформа, т. нар. стакер.

Така ще се постигне по-добра проследимост на продукцията и осигуряване на по-високо ниво на сигурност на храните.

Общият капацитет на предприятието „Анона трейд“, гр. Велики Преслав, за производство на хранителни продукти, предназначени за човешка консумация, ще бъде до 1 750 тона годишно, след реализация на инвестиционното намерение

В производствения процес по преработка на суровината чрез новозакупената машина ще се генерира известно количество отпадъчни води (до 100 м3 годишно) от процеса по измиване. Те са с характеристики на битови отпадъчни води и ще се заустват в канализацията. Предвид сезонния характер на производството – при наличие на пресни зеленчуци – образуваните отпадъчни води са със сезонен характер – в началото на есента до ранна зима.

В близост до обекта на инвестиционното намерение няма елементи на Националната екологична мрежа, обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие, нито разработване и прилагане на схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се очаква емитиране на опасни или летливи вещества, които да представляват опасност за околната среда. Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха вследствие изпълнение на инвестиционното намерение.

При осъществяване на инвестиционното намерение и след това няма да се образуват, държат, съхраняват опасни химически вещества, тъй като такива не са необходими и не биха могли да имат съприкосновение с хранителните продукти, които произвеждаме.