ОБЯВЛЕНИЕ

IMG-7bc0eec139ee4efa353162119996ac28-VВъв връзка с чл.14, ал.1 от сключен договор №27/04/2/0/00401 от 28.09.2016 г. и чл. 61, ал.2 от
Наредба №20 от 27.10.2015 г. уведомяваме, че фирма „Анона Трейд” ЕООД, гр. Велики Преслав, ул.
Втора №2 изпълнява проект по горецитирания договор за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработката/маркетинга на селскостопнски продукти” от
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.р съфинансирана от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони.

– Одобрен проект: 28/4/2/0/00401- „Технологично разширение на прадприятие за преработка
на плодове и зеленчуци” в гр. Велики Преслав, ул. Втора №2

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА:
Инвестиционно предложение на фирмата е с намерение за разширяване асортимента на
производствената програма и частично вътрешно преустройство на съществуващото предприятие за
замразени плодове и зеленчуци.  Целта е да се модернизират съществуващи складови и
манипулационни помещения, да се разшири хладилната площ на територията на предприятието и да
се закупят нови машини и съоръжения.
Модернизацията на наличните производствени помещения ще оптимизира технологичните процеси,
ще подобри качеството на съхранение на продуктите и ще създаде по-благоприятни условия на труд
за служителите като едновременно ще се постигне съответствие с европейските стандартите за
безопасно производство на хранителни продукти.
Основните цели на проекта:

 • Подобряване на конкурентоспособността на фирмата;
 • Увеличаване капацитета на производство с нови продукти;
 • Завоюване на нови пазари;
 • Повишаване на приходите от продажби.

Необходима инвестиция за реализация на поставените по-горе задачи е в размер на:  3 012 963,17 лв.
Размер на одобрената субсидия за безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 299 022,66 лв.
Срок за осъществяване на проекта:  септември 2019 година.

ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТА СА СЛЕДНИТЕ:

 • Високо качество  на произвежданата в предприятието продукция;
 • Модерно и отговарящо на  европейските стандарти и изисквания преработвателно предприятие;
 • Постигане на производство, гарантиращо конкурентноспособност отговаряща на динамично
  променящите се пазарни тенденции;
 • Увеличаване асортимента на продукцията и постигане на висока ефективност на
  производството;
 • Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка.
 • За целта се предвижда да се достави технологична линия за обработка на белени
  праскови/кайсии;
 • Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

Анона Трейд ЕООД
Гр. Велики Преслав